Telefone:(11) 2605-4188

Whatsapp:(11) 96409-7815

Email:vendas@maisoriental.com.br

Ervas da Fitoterapia Chinesa em sachê

Comparar
Categorias ,

Share this product

Descrição

Ervas Disponíveis

Nome em chinês Pronuncia
煅磁石  cí shí
煅龙骨  lónggǔ
煅牡蛎  mǔlì
煅阳起石  yáng qǐ shí
阿胶 ā jiāo
艾叶 àiyè
巴戟天 bā jǐ tiān
白扁豆 bái biǎndòu
白茅根 bái máo gēn
白鲜皮 bái xiān pí
白芷 bái zhǐ
柏子仁 bǎi zǐ rén
百合 bǎihé
白花蛇舌草 báihuāshé shé cǎo
白头翁 báitóuwēng
白术 báizhú
板蓝根 bǎn lán gēn
半枝莲 bàn zhī lián
半边莲 bànbiān lián
北柴胡 běi chái hú
北沙参 běi shā cān
荜澄茄 bì chéng qié
鳖甲胶 biējiǎ jiāo
补骨脂 bǔ gǔ zhī
苍耳子 cāng ěrzi
苍术 cāng zhú
草豆蔻 cǎo dòu kòu
草果 cǎo guǒ
蝉蜕 chán tuì
常山 Chángshān
炒白扁豆 chǎo bái biǎndòu
炒白芍 chǎo báisháo
炒苍耳子 chǎo cāng ěrzi
炒赤芍 chǎo chì sháo
炒川楝子 chǎo chuān liàn zǐ
炒谷芽 chǎo gǔ yá
炒鸡内金 chǎo jī nèijīn
炒建神曲 chǎo jiàn shén qǔ
炒芥子 chǎo jiè zǐ
炒决明子 chǎo jué míng zǐ
炒苦杏仁 chǎo kǔ xìngrén
炒莱菔子 chǎo lái fú zǐ
炒麦芽 chǎo màiyá
炒虻虫 chǎo méng chóng
炒山楂 chǎo shān zhā
炒栀子 chǎo zhī zǐ
陈皮 chén pí
赤芍 chì sháo
赤石脂 chì shí zhī
赤小豆 chì xiǎo dòu
川楝子 chuān liàn zǐ
川木通 chuān mù tōng
川牛膝 chuān niú xī
醋青皮 cù qīng pí
醋五灵脂 cù wǔ líng zhī
醋五味子 cù wǔ wèi zǐ
醋香附 cù xiāng fù
醋延胡索 cù yán hú suǒ
大黄 dà huáng
大枣 dà zǎo
淡豆豉 dàn dòu chǐ
淡竹叶 dàn zhú yè
党参 dǎng cān
当归 dāng guī
丹参 dānshēn
地骨皮 dì gǔ pí
地龙 dì lóng
冬瓜子 dōngguā zǐ
独活 dú huó
法半夏 fǎ bàn xià
番泻叶 fān xiè yè
防风 fáng fēng
防己 fáng jǐ
蜂房 fēngfáng
佛手 fó shǒu
麸炒白术 fū chǎo báizhú
麸炒苍术 fū chǎo cāng zhú
麸炒山药 fū chǎo shān yào
麸炒薏苡仁 fū chǎo yì yǐ rén
麸炒泽泻 fū chǎo zé xiè
覆盆子 fù pén zǐ
茯神 fú shén
麸煨肉豆蔻 fū wēi ròu dòu kòu
浮小麦 fú xiǎomài
干姜 gān jiāng
藁本 gǎo běn
高良姜 gāo liáng jiāng
葛根 gě gēn
葛花 gě huā
枸杞子 gǒu qǐ zǐ
骨碎补 gǔ suì bǔ
瓜蒂 guā dì
瓜蒌 guā lóu
广藿香 guǎng huò xiāng
桂枝 guì zhī
海金沙 hǎi Jīnshā
海藻 hǎizǎo
何首乌 hé shǒu wū
荷叶 hé yè
红参 hóng cān
红花 hóng huā
红景天 hóng jǐng tiān
厚朴 hòu pò
虎杖 hǔ zhàng
花椒 huā jiāo
滑石 huá shí
黄芪 huáng
黄柏 huáng bǎi
黄芩 huáng qín
火麻仁 huǒ má rén
姜半夏 jiāng bàn xià
焦山楂 jiāo shān zhā
桔梗 jié gěng
芥子 jiè zǐ
荆芥 jīng jiè
金银花 jīnyínhuā
酒白芍 jiǔ báisháo
酒川牛膝 jiǔ chuān niú xī
酒川芎 jiǔ chuān qiōng
酒大黄 jiǔ dà huáng
酒当归 jiǔ dāng guī
瞿麦 jù mài
决明子 jué míng zǐ
苦参 kǔ cān
苦杏仁 kǔ xìngrén
款冬花 kuǎn dōng huā
连翘 lián qiáo
灵芝 líng zhī
龙眼肉 lóng yǎn ròu
路路通 lù lù tōng
麻黄 máhuáng
麻黄根 máhuáng gēn
麦冬 mài dōng
芒硝 máng xiāo
玫瑰花 méiguī huā
蜜麻黄 mì máhuáng
墨旱莲 mò hàn lián
木贼 mù zéi
牡丹皮 mǔdān pí
牡蛎 mǔlì
女贞子 nǚ zhēn zǐ
胖大海 pàng dàhǎi
炮姜 pào jiāng
佩兰 pèilán
萹蓄 piān xù
蒲公英 púgōngyīng
羌活 qiāng huó
秦皮 qín pí
秦艽 qín qiú
青蒿 qīng hāo
青皮 qīng pí
全蝎 quán xiē
人参 rénshēn
肉豆蔻 ròu dòu kòu
肉桂 ròuguì
桑白皮 sāng bái pí
桑寄生 sāng jìshēng
桑叶 sāngyè
三七粉 sānqī fěn
山楂 shān zhā
山茱萸 shān zhū yú
射干 shè gān
神曲 shén qǔ
生地黄 shēng dì huáng
生姜 shēng jiāng
升麻 shēng má
石膏 shígāo
熟地黄 shú dì huáng
水牛角 shuǐniú jiǎo
水牛角浓缩粉 shuǐniú jiǎo nóngsuò fěn
酸枣仁 suān zǎo rén
桃仁 táo rén
天冬 tiān dōng
葶苈子 tíng lì zǐ
通草 tōng cǎo
土鳖虫 tǔ biē chóng
土茯苓 tǔ fú líng
菟丝子 tù sī zǐ
王不留行 wáng bù liú xíng
五灵脂 wǔ líng zhī
乌梅 wū méi
五味子 wǔ wèi zǐ
乌药 wū yào
吴茱萸 wú zhū yú
无花果 wúhuāguǒ
细辛 xì xīn
香附 xiāng fù
香薷 xiāng rú
小茴香 xiǎo huí xiāng
薤白 xiè bái
辛夷 xīn yí
续断 xù duàn
旋覆花 xuán fù huā
盐杜仲 yán dù zhòng
延胡索 yán hú suǒ
盐益智仁 yán yì zhì rén
野菊花 yě júhuā
益母草 yì mǔ cǎo
薏苡仁 yì yǐ rén
茵陈 yīn chén
禹余粮 yǔ yú liáng
玉竹 yù zhú
远志 yuǎn zhì
玉米须 yùmǐ xū
皂角刺 zào jiǎo cì
浙贝母 zhè bèimǔ
制白附子 zhì bái fù zǐ
制草乌 zhì cǎo wū
制川乌 zhì chuān wū
炙甘草 zhì gāncǎo
制何首乌 zhì hé shǒu wū
炙黄芪 zhì huáng
知母 zhī mǔ
枳实 zhǐ shí
制天南星 zhì tiān nán xīng
制吴茱萸 zhì wú zhū yú
制远志 zhì yuǎn zhì
栀子 zhī zǐ
猪苓 zhū líng
紫河车 zǐ hé chē
紫苏叶 zǐ sū yè
紫苏子 zǐ sū zǐ
紫菀 zǐ wǎn

Informação adicional

Erva

àiyè, lóng yǎn ròu

Avaliações

Produto ainda não avaliado, seja o primeiro!

Somente clientes logados que compraram este produto podem deixar um comentário.