fbpx

Fórmulas da Fitoterapia Chinesa em grânulo solúvel

R$70.00R$90.00

Close
Price Summary
  • R$90.00
  • R$70.00
  • R$70.00
disponível
Clear
Comparar
SKU: 5-0-9-6-7 Categorias: ,
Descrição

*Informação clássica de acordo com princípios da Medicina Chinesa.
Procure sempre um especialista.

Compre somente mediante apresentação de prescrição. Enviar a receita para o WhatsApp (11)96409-7815.

Fórmulas Disponíveis

Nome em Chinês Pronúncia
安神颗粒 ānshén kēlì
八珍汤 bā zhēn tāng
八正散 bā zhèng sàn
白虎汤 bái hǔ tāng
白通汤 bái tōng tāng
百合固金汤 bǎihé gù jīn tāng
白头翁汤 báitóuwēng tāng
半夏白术天麻汤 bàn xià báizhú tiān má tāng
半夏厚朴汤 bàn xià hòu pò tāng
半夏泻心汤 bàn xià xiè xīn tāng
保和丸 bǎo hé wán
补阳还五汤 bǔ yáng hái wǔ tāng
补中益气汤 bǔ zhōng yì qì tāng
参苓白术散 cān líng báizhú sàn
参灵五子颗粒 cān líng wǔ zǐ kēlì
柴葛解肌汤 chái gě jiě jī tāng
柴胡桂枝干姜汤 chái hú guì zhī gān jiāng tāng
柴胡桂枝汤 chái hú guì zhī tāng
柴胡龙骨牡蛎汤 chái hú lónggǔ mǔlì tāng
柴胡疏肝散 chái hú shū gān sàn
川芎茶调散 chuān qiōng chá diào sàn
大柴胡汤 dà chái hú tāng
大承气汤 dà chéng qì tāng
大黄附子汤 dà huáng fù zǐ tāng
大建中汤 dà jiàn zhōng tāng
大青龙汤 dà qīng lóng tāng
胆道排石汤 dǎn dào pái shí tāng
当归补血汤 dāng guī bǔxuè tāng
当归六黄汤 dāng guī liù huáng tāng
当归芍药颗粒 dāng guī sháo yào kēlì
当归四逆汤 dāng guī sì nì tāng
丹参饮 dānshēn yǐn
导赤散合剂 dǎo chì sàn hé jì
独活寄生汤 dú huó jìshēng tāng
二陈汤 èr chén tāng
防风通圣散 fáng fēng tōng shèng sàn
附子理中丸 fù zǐ lǐ zhōng wán
甘麦大枣汤 gān màidà zǎo tāng
甘草干姜汤 gāncǎo gān jiāng tāng
葛根芩连汤 gě gēn qín lián tāng
葛根汤 gě gēn tāng
归脾汤 guī pí tāng
桂枝茯苓丸 guì zhī fú líng wán
桂枝附子汤 guì zhī fù zǐ tāng
桂枝龙骨牡蛎汤 guì zhī lónggǔ mǔlì tāng
桂枝芍药汤 guì zhī sháo yào tāng
桂枝汤 guì zhī tāng
槐花散 huái huā sàn
黄连阿胶汤 huáng lián ā jiāo tāng
黄连解毒汤 huáng lián jiě dú tāng
霍香正气散 huò xiāng zhèngqì sàn
济川煎 jì chuān jiān
金匮肾气汤 jīn kuì shèn qì tāng
金锁固精汤 jīn suǒ gù jīng tāng
灸甘草汤 jiǔ gāncǎo tāng
蠲痹汤 juān bì tāng
理中丸 lǐ zhōng wán
苓桂术甘汤 líng guì zhú gān tāng
六味地黄丸 liù wèi dì huáng wán
龙胆泻肝汤 lóng dǎn xiè gān tāng
麻杏石甘合剂 má xìng shí gān hé jì
麻子仁丸 má zǐ rén wán
麻黄附子细辛汤 máhuáng fù zǐ xì xīn tāng
麻黄汤 máhuáng tāng
麦门冬汤 mài mén dōng tāng
平胃合剂 píng wèi hé jì
普济消毒饮 pǔ jì xiāodú yǐn
羌活胜湿汤 qiāng huó shèng shī tāng
青蒿鳖甲汤 qīng hāo biējiǎ tāng
清气化痰汤 qīng qì huà tán tāng
清热透表颗粒 qīng rè tòu biǎo kēlì
清胃散 qīng wèi sàn
清燥救肺汤 qīng zào jiù fèi tāng
人参败毒汤 rénshēn bài dú tāng
三子养亲丸 sān zǐ yǎng qīn wán
桑菊饮 sāng jú yǐn
芍药甘草汤 sháo yào gāncǎo tāng
芍药汤 sháo yào tāng
生化汤 shēng huà tāng
升麻葛根汤 shēng má gě gēn tāng
生脉散 shēng mài sàn
十全大补汤 shí quán dà bǔ tāng
四君子汤 sì jūnzi tāng
四妙汤 sì miào tāng
四逆散 sì nì sàn
四逆汤 sì nì tāng
四神丸 sì shén wán
四物汤 sì wù tāng
酸枣仁汤 suān zǎo rén tāng
桃核承气汤 táo hé chéng qì tāng
天麻钩藤饮 tiān má gōu téng yǐn
天王补心丹 tiān wáng bǔ xīn dān
痛泻要方 tòng xiè yào fāng
头痛合剤 tóutòng hé
完带汤 wán dài tāng
温胆汤 wēn dǎn tāng
温经汤 wēn jīng tāng
温脾汤 wēn pí tāng
五苓散 wǔ líng sàn
乌梅丸 wū méi wán
五皮饮 wǔ pí yǐn
吴茱萸汤 wú zhū yú tāng
仙方活命饮 xiān fāng huó mìng yǐn
小柴胡汤 xiǎo chái hú tāng
小承气汤 xiǎo chéng qì tāng
消风散 xiāo fēng sàn
小活络丹 xiǎo huó luò dān
小建中汤 xiǎo jiàn zhōng tāng
小青龙合剂 xiǎoqīng lóng hé jì
逍遥散 xiāoyáo sàn
血府逐瘀汤 xiě fǔ zhú yū tāng
杏苏散 xìng sū sàn
旋覆代赭汤 xuán fù dài zhě tāng
茵陈蒿汤 yīn chén hāo tāng
银翘散 yín qiáo sàn
右归丸 yòu guī wán
玉屏风散 yù píngfēng sàn
越鞠丸 yuè jū wán
镇肝熄风汤 zhèn gān xī fēng tāng
真武汤 zhēn wǔ tāng
真武汤(1) zhēn wǔ tāng (1)
竹叶石膏汤 zhú yè shígāo tāng
左归丸 zuǒ guī wán
Informação adicional
Peso 156 g
Dimensões 12 × 6 × 6 cm
Fórmula

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Avaliações (0)
0 ★
0 Avaliações
5 ★
0
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.